Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

Przejmuję się wszystkim bardziej, niż myślisz.
— (via jeszczejestem)
Reposted fromshitsuri shitsuri vianyaako nyaako
Reposted fromolewka olewka vianyaako nyaako

March 25 2017

7990 6a12 750

cynsforchipotle:

Ever been so stressed to point where you was calm ?

Reposted fromerial erial vialambadada lambadada
3223 8526
Reposted fromcalifornia-love california-love viatbtf tbtf

March 14 2017

1088 0deb
Reposted fromHerBlackWings HerBlackWings viawasteland wasteland

March 05 2017

1661 bd64
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin

beyoncebeytwice:

when u make plans while ur in a good mood but then the day comes and you would actually rather die

Reposted fromlifeless lifeless viairmelin irmelin
4656 5d44
Reposted fromlouse louse viasztukamatorka sztukamatorka
8740 29f5
3967 5b11
Reposted fromnyaako nyaako viasztukamatorka sztukamatorka
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.
— Happysad - Nieprzygoda
Reposted fromresort resort viaxannabelle xannabelle

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
1722 4297 750
Ja się tak strasznie wszystkiego wstydzę. Chciałabym poznać kogoś, kto pozbawiłby mnie tego wstydu, który tak bardzo uprzykrza mi życie..
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viablubra blubra
8398 59f7 750
M. Halber
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viablubra blubra
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viasztukamatorka sztukamatorka
Na końcu i na początku zawsze jest samotność
— ...

March 04 2017

Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaanakarenina anakarenina
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl