Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2019

22:20
22:18
22:18
22:18
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viafutureiscoming futureiscoming
22:17
3390 523c
22:14
9974 e51a
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle

June 16 2019

19:43
1760 69c1
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viairmelin irmelin
19:40
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
19:39
19:39
4547 c299 750
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viairmelin irmelin
19:38
9974 e51a
Reposted fromnyaako nyaako viapsychojunkie psychojunkie

June 11 2019

19:20
6329 59a4
Poradnik pozytywnego myślenia
19:17
2145 3766
Reposted frommuha muha viairmelin irmelin
19:15
8796 39a8
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin

June 09 2019

19:05
0071 495c
Reposted frompunisher punisher viaaunds aunds
19:04
6971 8189 750
Reposted fromzelbekon zelbekon viaxanth xanth
19:04
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
15:59
2164 059d
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
13:16
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianyaako nyaako
13:16
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl