Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viairmelin irmelin
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viablubra blubra
9372 2cc9
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
8988 92db
Reposted fromrol rol viablackheartgirl blackheartgirl
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
4487 0191 750
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaguerriera guerriera
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaguerriera guerriera
4773 06bc
Reposted fromamatore amatore

June 26 2017

4532 9be0
Gałczyński

June 23 2017

4812 ab73
Reposted fromkaiee kaiee viaememem ememem
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaolvido olvido
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako viaolvido olvido
1697 eb7c
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viapankamien pankamien
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viaNathanae Nathanae
chyba jeszcze nie zorientował się, że przestałam odpowiadać mu tym samym.
chyba nie wiem, czy kocham, chyba nie wiem czy chcę, czy warto.
Reposted fromastair astair viazupson zupson
3996 794b
Reposted fromkaiee kaiee viazupson zupson

Say something


I'm giving up on you
— A Great Big World, Say Something
Reposted fromzoozia zoozia vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl