Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

4748 6414
Reposted fromretaliate retaliate viasztukamatorka sztukamatorka
8585 ef20 750
karpiński.
9781 d448
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viasztukamatorka sztukamatorka
5683 e4f0 750
Reposted fromgoniewicz goniewicz viasztukamatorka sztukamatorka
6170 48a5
Reposted fromcarol91 carol91 viasztukamatorka sztukamatorka
1535 f26e 750
Reposted fromLittleJack LittleJack viasztukamatorka sztukamatorka
4923 7d46 750
Reposted fromnikotyna nikotyna viasztukamatorka sztukamatorka
Nagle zrozumiała, że się wstydzi - za swoją samotność i ciągłe niezadowolenie ze wszystkiego, a zwłaszcza z samej siebie.
— Janusz Leon Wiśniewski - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted fromohshit ohshit viasztukamatorka sztukamatorka
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
8109 9f82
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
Ty też masz wrażenie, że już nie poczujesz czegoś tak silnego do innego?
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasztukamatorka sztukamatorka
5687 9aa9 750
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsecretsandsymbols secretsandsymbols viablubra blubra
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viablubra blubra

July 28 2017

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaguerriera guerriera
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl